De første generationer

1. generation

Jens Laursen Thagaard/Tagvad, rytterbonde i Thagaard, født omkring 1650, død i Humlum 25.5.1729. Gift med Margrethe Vester Toftum, født i Humlum.

Jens Laursen Tagvad var rytterbonde i Thagaard/Tagvad, Humlum i matriklen 1688. Ved matriklen 1664 var hartkornet 9-1-1-1, men blev i 1688-matriklen nedsat til 5-3-0-0.

I skiftet 1734 efter sønnen Jens Jensen Thagaard (5.) nævnes seks børn foruden den døde. De beskrives her som 2. generation 1.-7.

2. generation

1. Laurids Jensen Thagaard, selvejerbonde, født i Thagaard i Humlum, omkring 1675, død i Thagaard natten mellem 8. og 9.10.1745. Gift 1. i Humlum kirke 1704 med Johanne Pedersdatter, død før 1718, da han nævnes gift med Maren Christensdatter Berg, døbt i Vejrum 1696, datter af Christen Juelsen Bjerg og Karen Poulsdatter begravet i Humlum 1.11.1744 .

Laurits Jensen Thagaard overtog fæstet af ryttergården Thagaard efter sin far, men købte gården til selveje 1717 for 268 rigsdaler 72 skilling kroner. Skødets ordlyd er gengivet i det indledende afsnit om Thagaard.

Allerede på dødsdagen 9.10.1745 blev der begyndt skifte i boet efter enkemanden Laurids Jensen Thagaard. Ved registrering og vurdering af dødsboets værdier får vi en gennemgang af indboet i et velstående vestjysk bondehjem i 1745. Bemærkelsesværdigt er det, at der ikke omtales beklædning. Velstående bønder havde på den tid normalt fjere kjoler med sølvknapper. Bøger, som fandtes i andre velstående bondehjem, er hellerikke nævnt i opgørelsen:

1 dagligstuen: 1 seng med 1 stribet bolstersunderdyne, 1 vadmelsunderdyne, 2 hovedpuder, 2 lagener. 1 do. seng med blåstribet overdyne, 1 vadmelsunderdyne, 2 halsklæder, 2 hovedpuder. Desuden fandtes 2 fyrretræsborde, 1 skammel, 1 stol, 1 jernkakkelovn, 1 fyrretræsskab, 2 stenkrus med tinlag, 1 kobber- og 1 bliktragt, 1 liden kobberkeddel, 3 messinglysestager, 1 firelispund bismer, 1 stok, 1 lidet jernfyrfad, 1 lidet spejl, 3 boutellier, 5 glas, 1 gl. hegle, 1 sølvbæger og 3 sølvskeer.

I kælderen: 1 stenskrivetavle, 2 grynløbe, 1 madkurv, 1 garnbindel, 1 gammel kerne og 1 egekiste indeholdende børnenes lintøj.

I storstuen: 1 fyrretræskiste, 1 fyrretræsbord, 6 tintallerkner, 1 sort hjemmegjort vest, 1 par sorte læderbukser, 1 par karter, 2 sorte pudehynder, 3 sengesteder med tilhørende sengeklæder, 1 sengested med olmerdug.

I stalden: 4 køer, 2 kvier med kalve, 3 åringsstude, 2 åringsstude i 2. år, 2 kalve, 1 gammel brun hest, 1 sort hoppe med føl, 1 treårs hoppe, 4 væddere, 20 får med lam, 1 sosvin, 1 galtsvin.

Værdien af boet blev gjort op til 455 rigsdaler 4 mark 8 skilling, heraf selve gården 215 rdl. Af gældsposter nævnes blandt andre: Sønnen Jens Thagaard i Aalborg havde et tilgodehavende på 49 rdl. 1 mark 14 sk., Peder Pedersen i Kirkeby 17 rdl. 5 mark og Jens Jepsen Nørgaard 6 rdl. 2 mark. Til deling mellem arvingerne blev 270 rdl. – et efter datiden velstående bo – som fordeltes med 54 rdl. til hver søn og 27 rdl. til hver datter.

I skiftet oplyses, at ægteparret Laurids Jensen Thagaard og Maren Christensdatter 12.1.1744 fik kongelig bevilling på, at den længstlevende kunne sidde i uskiftet bo. Bevillingen kostede 2 rdl. 4 mark 4 sk. 3)

I skiftet nævnes syv børn, alle af 1. ægteskab, der beskrives i 3. generation 1.1.-1.7: Jens Laursen Thagaard i Aalborg 28 år, Christen Laursen 26 år, Karen Laursdatter, 25 år, Margrethe Laursdatter 17 år, Maren Laursdatter 11 år, Ide Margrethe Laursdatter 7 år, Jens Laursen 5 år.

Som formyndere for børnene blev antaget farbroderen Oluf Thagaard i Ølby, Niels Sørensen i Balleby, Jacob Jensen i Tangsgaard, Jens Thagaard af Aalborg samt Peder Jensen Tangsgaard. Sidstnævnte mødte for sin fæstemø Karen Laursdatter.

 

2) Arveafkaldskvittering af 15.7.1718, Hjerm Ginding Herreders Justitsprotokol, B78A, fol. 39 B, LA Viborg.

3) Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol 1731-49, B8-1078, fol. 713.

2. Mads Jensen Thagaard, nævnes i skiftet efter broderen 1734 som bonde i Humlum.

3. Bertel Jensen Thagaard, nævnes i skiftet efter broderen 1734 som bonde i Majgaard i Mejrup sogn, Hjerm herred.

4. Oluf Jensen Thagaard, død i Ølby sogn 1773. Han gav med sit slægtsnavn navn til gården Thagaard i Ølby sogn, hvor han var fæstebonde under Nørre Vinkel.

(se: P. Christensen: Ølby, Asp og Fousing Sogne, Struer 1959 side 360). Hans efterkommere videreførte slægtsnavnet Thagaard i flere generationer.

5. Jens Jensen Thagaard, født i Thagaard 13.9.1687, død i Aalborg 1733, skifte 28.4.1734 i Aalborgs skifteprotokol 1731-50, fol. 48-64, gift med Ide Gregersdatter Garfen, født i Aalborg 8.10.1677. Jens Jensen Thagaard var storkøbmand i Aalborg, ejede egne skibe og drev hvalfangst ved Grønland og Svalbard. Parret har ikke haft børn, der blev voksne, da arvingerne efter Jens Jensen Thagaard er hans fem søskende.

I Personalhistorisk Tidsskrift 1915, side 234-35, er parrets gravskrift omtalt:

»Nærmest derved (i den øverste korgang i den gamle Vor Frue Kirke i Aalborg) er en sten, hvorunder hviler “Ærlig, agtbare og velfornemme mand Jens Jensen Thagaard, Borger og Handelsmand her i Staden, fød i Ribe Stift, Schodborrig Herred i Humlum Sogn i Thagaard Ao.1677 d. 13. Septbr., død 1733, med sin kiære Hustru den Dyd- og Gudselskende Matrone Ide Gregersdatter Garfen, fød her i Staden Ao. 1677 d. 8. Octobr. Deres Siæle Gud giør o.s.v.” Samme Steen og Begravelsessted er kiøbt af Kirchens Patroner Ao 1723 d. 29. Januari for dem og deres Arvinger«.

6. Kirsten Jensdatter Thagaard, efter brylluppet kaldet Kirsten Riis, født i Thagaard, Humlum sogn, ca. 1689, begravet i Resen 1767, 78 år, gift i Humlum kirke 1717 med Jens Knudsen Riis, født i Helleris, som søn af Knud Jensen af Helleriis og Ane Jensdatter, Søndbjerg sogn, omkring 1670-80, død i Resen mellem 1734 og 1755, da kirkebogen begynder.

Jens Knudsen Riis overtog fæstet af fødegården Helleris efter faderen ved fæstebrev af 18.10.1703 underskrevet af regimentsskriver Ulsøe, Dronninglund. Helleris er en tidligere adelig sædegård. Parret har en stor efterslægt, der fører slægtsnavnet Riis.

7. Anders Jensen Thagaard, født i Humlum ca. 1701 død i Aalborg 1771, gift 1, gang i Vor Frue, Aalborg, 11.9.1732 med Margrethe Svendsdatter Grubbe, født?, død 1736. Han blev gift 2. gang i Budolfi, Aalborg 14.8.1738 med Anna Bordier, død 1742, datter af  P. Bordier og hustru  Maren Jakobsdatter. (Bordier er en huguenot-familie. Søstre til Anna Bordier: Johanne Bordier gift i Budolfi 25.4.1759 med Heinrich Krag. Johanne Bordier, f. ca. 1739, ved FT 1789 enke i Wester Gade, matr. 11, Aarhus. Maren Brodier gift 1. Budolfi 11.5.1752 med Tobias Naschou, gift 2. i Budolfi 4.12.1759 med Hans Junckhans)

Nævnes i skiftet efter broderen 1734 som borger i Aalborg.

3. generation

1.1. Jens Laursen Thagaard, købmand, skibsreder, godsejer, født i Thagaard, Humlum sogn, ca. 1717, død på gården Søholt i Fuglslev på Djursland 2.1.1794, begravet i Fuglslev 15.1.1794. Jens Laursen Thagaard var toldforpagter i Aalborg stift 1753-60, købmand og skibsreder i Aalborg og senere ejer af gården Fuglslev på Djursland.

»1765 den 13 Septbr. fik Jens Thagaard, der allerede havde 2 Skibe paa Robbefangst (sælfangst) ved Spitzbergen og agtede at udrede 2 til i Forening med nogle Medinteressenter, kgl. Privilegium paa, at derfor hver af Skibenes Kommercelæster i 6 Aar maatte udbetales ham 5 Rd. af Commercii Fonden, og at Skibene skulle være fri for Losse- og Havnepenge og for Told dels af de hjembragte varer og dels af de Materialier, der medgik til deres Udredning«. (D. H. Wulff: Bidrag til Aalborg Handels Historie – I: Sml. til Jydsk Hist. og Topografi, 1.R, VII Bind, Aalborg 1878-79, side 347).

»Jens Lauridsen Thagaard var 1768 købmand i Aalborg, handlede med korn, tømmer, vine og brændevin«. (A.H. Nielsen: Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, Aalborg 1879-80)

Han var gift tre gange – alle ægteskaber var tilsyneladende barnløse:

Gift 1. i Budolfi kirke, Aalborg 28.5.1743 med Johanne Balling (hun gift. 1. i Vor Frue kirke, Aalborg 21.10.1727 med købmand Laurits Lund, begravet 1.9.1741) født ca. 1703, begravet i Aalborg 14.4.1773, 70 år. (Fra Himmerland og Kjær Herred 1914 side 327 om bryllupsvers). Gift 2. 1776 med Helene Cathrine Bønsdorph, ca. 1732-80, datter af oberstløjtnant Christian Bønsdorph og hustru Kirstine Normand Bilde. Gift 3. på Gunderupgaard 28.9.1781 med Anna Elisabeth von Lüttichau, født i Aarhus, døbt i domkirken 5.6.1736 som datter af generalmajor Wolf von Lüttichau og Magdalena Ocksen, død i Horsens 3.5.1796, begravet i Horsens 8.6.1796. Hun var gift 1. med major Hans Vilhelm Kaalund til Hvanstrup, død 1777 – i dette ægteskab var en datter (Danmarks Adels Aarbog 1940, II, side 43-44).

1.2. Christen Laursen Stokkendal, født i Thagaard ca. 1719, død i Humlum 1788, gift med Birgitte Christensdatter. Christen Laursen var gårdmand i Stokkendal i Humlum. Parret har en stor efterslægt, der ikke videreførte navnet Thagaard. Efterkommere af familien ejer endnu gården Stokkendal.

1.3. Karen Lauritsdatter Thagaard, født i Thagaard omkring 1720, nævnt i skiftet efter faderen 1745, begravet i Humlum 21.4.1790, 69 år. Gift efter 1745 med Peder Jepsen Thagaard, (han førte navnet Thagaard efter ægteskabets indgåelse) gårdejer, måske født i Gudum sogn, hvor kirkebogen mangler i begyndelsen af 1700-tallet. Eneste udensogns fadder til hans børn er Peder Madsens kone i Trabjerg, Gudum. Han blev begravet i Humlum 27.1.1786, 7x år – det sidste tal er ulæseligt i kirkebogen.

Parret overtog hendes fødegård Thagaard nogle år efter brylluppet. Peder Jepsen og Karen Lauritsdatter Thagaard fik 21.6.1765 bevilling til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo. Peder Jepsen Thagaard vidnede 28.8.1767 i en sag om forbedring af gården Mellem Toftum i Resen sogn.

Ved folketællingen 1787 boede Karen Thagaard som enke i Thagaard sammen med sønnen Jep på 37, de to døtre Anne Margrethe på 32 og Kirsten på 23 år samt en tjenestekarl på 23 og en tjenestedreng på 10 år.

Humlum kirkebog er bevaret fra 1755, og syv af parrets børn er kendt. De beskrives i 4. generation 1.3.1.-1.3.7.:

1) Jep Pedersen Thagaard, født ca. 1747. 2) Ane Margrethe Thagaard, f. ca. 1755. 3) Lauritz Thagaard, født 1756. 4) Maren Thagaard, døbt 1756. 5) Mads Thagaard, døbt 1759. 6) Kirsten Thagaard, døbt 1762. 7) Mette Marie Thagaard, døbt 1765.

 

1.4. Margrethe Laursdatter Thagaard, født i Thagaard ca. 1728, begravet Gudum 21.6.1807, gift i Gudum 22.5.1752 med Peder Madsen, født ca. 1715, begravet Gudum 21.6.1805. Peder Madsen købte 1755 sin fæstegård, Trabjerggaard, 8 tdr. 3 fjdk., til selveje, og 25.3.1755 udstedte han arveafkald efter hustruens forældre. 1785 overtog sønnen Karl Mads Pedersen Trabjerggaard i Gudum. I efterslægten benyttes ikke navnet Thagaard.

1.5. Maren Laursdatter Thagaard, født i Thagaard, døbt i Humlum kirke 23.12.1734, gift i Humlum omkring 1756 med Morten Pedersen Vinkel, borger i Lemvig, senere ejer af Vester Trabjerggaard i Gudum, født 1728 i Sdr. Vinkel, Heldum sogn, som søn af Peder Christensen og Zidsel Madsdatter .

Deres datter Ane Marie Johanne Mortensdatter Vinkel, døbt Lemvig 16.9.1756, blev henrettet i Viborg 16.3.1798 for mord på sin mand.

Ane Marie Vinkel blev 1791 gift med Eske Kokholm, ejer af Woldersgaard i Resen.

»Hun var ung og smuk, han var grov i hans omgang; dertil kruppen og skjæv«. Han drak og svirede i måneder ad gangen – et år var han ikke ædru fra Mikkelsdag, 29.9., til jul.

Eske Kokholm solgte gården 1793 for 227 rigsdaler, og 12.12.1793 forgav Ane Marie Vinkel sin mand med rottegift. Hun blev indsat i Lemvig arrest juleaften 1793, dømt 6.9.1795 til seks år i Viborg Tugthus, men blev henrettet 16.3.1798.

Sagen er beskrevet nøje af Jeppe Aakjær i “Gammel Brug og Gammel Brøde”, København 1931, side 99-107.

 

1.6. Ide Margrethe Laursdatter Thagaard, født i Thagaard ca. 1738, begravet på Tjele kirkegård 4.5.1810, 72 år, skifte Middelsom herreds skifteprotokol 21.2.1811. Hun var fadder i Lemvig 16.9.1756 ved Ane Marie Johanne Vinkels dåb, omtalt ovenfor. Gift med Joen Berendsen Wulff, lodsoldermand i Aalborg, hvor parret 25.4.1770 fik datteren Margrethe Wulff døbt i Budolfi kirke, der blev gift 1806 med Jens Chr. Lund, forvalter på Tjele. Joen Berendsen Wulff var 1787 skipper i Hals (R.A. testamente 9.2.1787). (A. Falk-Jensen og H.Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris, 3 bd. København 1955).

Et barnebarn førte Thagaard som mellemnavn (1.6.1.1.)

1.7. Jens Laursen Thagaard, født i Thagaard 11.10.1743 (R.A. testamente 2.9.1769}, død i Aalborg 22.8.1796, 57 år, gift 4.9.1782 med Anna Lassenia Jørgensen, salig Wenzels, født 1730, begravet 15.3.1803. Parret havde ingen børn. Jens Lauritzen Thagaard, som han kaldte sig som voksen, blev 3.10.1781 kongelig konfirmeret som stadsmægler i Aalborg, hvor han tillige var købmand, formodentlig i samarbejde med broderen 1.1. Han købte på dødsboauktion 7.4.1767 Langholt gård og Gods for 39.008 rigsdaler. Jens Lauritzen Thagaard gik fallit 1768, og 15.2.1769 købte Andreas Skeel til Birkelse godset af konkursboet (se: Fra Himmerland og Kjær Herred 1952 side 201-202).

4.1. Peder Olufsen Thagaard, født i Thagaard, Ølby, 1708, købte gården til selveje 1771 for 320 rigsdaler og videresolgte den 1773 til sin 13-årige søn:

4.2. Maren Olufsdatter Thagaard, nævnt i tingsvidne 1734.

4.3. Marie Lisbet Olufsdatter Thagaard, nævnt i tingsvidne 1734. Kan være den Maria Thagaard, der blev gift i Trinitatis kirke i København 2.5.1777 med Frederik Wilhelm Carlsen

7.1. Margrethe Thagaard, født 1733, gift i Vor Frue kirke, Aalborg, 12.4.1758 med Iver Balling

7.2. Peder Thagaard, købmand i Aalborg, født 1739

7.3. Margrethe Grubbe Thagaard, født 1741, død 1808, gift Vor Frue, Aalborg, 7.10.1772 med Mads Smidt/Smith Bagger.

4. generation

1.3.1. Jep Pedersen Thagaard, født i Humlum ca. 1747, gårdmand i Resen, død i Resen 1795, 48 år, gift med Mette Marie Nørre Makholm. Parret havde to børn, 1.3.1.1. og 1.3.1.2.

Potageske indgraveret “A. Thagaard 1753″ stammer muligvis fra Ane Margrethe Thagaards dåb.

1.3.2. Ane Margrethe Pedersdatter Thagaard, født i Thagaard ca. 1753, da kirkebogen begynder, nævnt som Peder Thagaards datter bl.a. 1777, da hun var bæremoder, død i Gudum 24.5.1834 som aftægtskone hos datteren Karen Madsdatter Thagaard, , og hendes 2. mand, begravet i Humlum 31.5.1834, 76 år. Trolovet 14.12.1787, gift i Humlum kirke 11.1.1788 med Mads Knudsen Thagaard, før ægteskabet: Mads Knudsen Lund. Født i Store Lund/Nørlund, som søn af Knud St. Lund og Maren Jensdatter, døbt i Humlum kirke 12.6.1757, båret af Karen Lund. Faddere: Sindersen i Clostergaard, Christen Makholm, Jens Stor-Heegaard, Christen Makholms kone, Jens Heegaards kone, død i Thagaard 10.2.1826, begravet i Humlum 19.2.1826, 69 år.

Mads Knudsen Thagaard var gårdmand i Thagaard, som han overtog fra svigerforældrene. Parret havde tre børn: Karen født 1791, Maren født 1794 død ugift 1813 og Kirsten født 1795 gift i Humlum 1814 med Knud Pedersen, Søndbjerg, Thyholm.

Ved folketællingen 1801, da parret boede i Thagaard, havde de, foruden de tre døtre, og en karl på 26 år og en pige på 36 år også boende husbondens ugifte lillebror Thomas Knudsen, 34 år, og enken Inger Mogensdatter, 79 år, født i Humlum ca. 1729 som datter af Mogens Lauridsen (død 1756 fæster af Nørbak i Humlum) og hustru Mette Nielsdatter.

 

Lauritz Thagaard var pioner i sandflugtsbekæmpelsen i Thy – og Thagaard Plantage mellem Nr. Vorupør og Vang blev plantet af sandflugtskommisær Thagaard

1.3.3 Lauritz Pedersen Thagaard, justitsråd, sandflugtskommissær, formodentlig den søn af Peder Thagaard, der blev døbt i Humlum 30.6.1756 uden navns nævnelse, nævnt som Peder Jepsen Thagaards søn ved konfirmationen i Humlum 1775, 17 år, død i Thisted 8.11.1829.

Gift i Vestervig kirke 12.7.1791 med Margrethe Johanne Christine de Moldrup født i Vestervig 1.2.1770 som datter af Hans Christian de Moldrup til Marsvinlund, major, amtsforvalter i Thisted (1740-95, protokol for skiftekommissionen i hans bo samt en pakke dokumenter til skiftet i Landsarkivet B.2 – 859-60) og hustru Christine Marie Wissing (1752-89). (J .C. Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, 2. Sml. 1.Bd., Kbh. 1845 side 162), død i Thisted 18.12.1820.

Lauritz Thagaard var amtsfuldmægtig over Dueholm, Ørum og Vestervig klosters amter 9.3.1791, bestalling 1.6.1791, kammerråds rang som landvæsenskommissær 15.6.1791, bestalling 8.6.1791. Suspenderet 14.7.1792 på grund af formodet kassemangel, suspenderingen hævet 5.3.1794, suspenderet igen 8.10.1797, afskediget på grund af kassemangel 20.6.1797. (Henry Bruun: Danmarks Amtsforvaltere, Personalhistorisk Tidsskrift 1920 side 125).

Ansat som sandflugtskommissær i Thy 1799, tillige i Vester og Øster Han herred 1813, pioner i sandflugtsbekæmpelsen. Han blev tillige vejinspektør i Thisted amt og havde rang af justitsråd. (Historisk Aarbog for Thisted Amt 1926 side 158, 1957 side 253 og 256, 1958

1.3.4. Maren Pedersdatter Thagaard, døbt i Humlum 1756, gift i Humlum 1777 med Jens Laursen Gadegaard, født i Humlum ca. 1742 som søn af Laurs Jacobsen Gadegaard og Inger Laursdatter St. Lund.

1.3.5. Mads Pedersen Thagaard, døbt i Humlum 1759, død i Humlum 1770.

1.3.6. Kirsten Pedersdatter Thagaard, døbt i Humlum 1762, død i Humlum 1789, ugift.

1.3.7. Mette Marie Pedersdatter Thagaard, døbt i Humlum 1765, død samme år .

4.1.1. Oluf Pedersen Thagaard. Han videresolgte 1813 Thagaard i Ølby til sønnen Peder Olesen Thagaard 4.1.1.1.

5. generation

1.3.1.1. Jeppe Thagaard, født Resen 1791, død i Resen 1792.

1.3.1.2. Karen Thagaard, født Resen 1794, den videre skæbne ukendt

1.3.2.1. Karen Madsdatter Thagaard, hjemmedøbt i Thagaard 8.3.1781 (formodentlig fødselsdagen), introduceret i Humlum kirke Dies Viridia (Maria bebudelse) 1.4.1781, båret af Jep Thagaards kone. Faddere: Knud Store Lund (farfaderen), Christen Normarkholm, Jens Thiim, Jens Schous kone og Christen Stokkendals ældste datter, død af alderdom i Bræmerhuse, Gudum, 28.8.1873, begravet i Gudum 5.9.1873. Med forloverne Mads Thagaard (hendes far) og Jens Schou gift i Humlum kirke 17.11.1809 med Ole Jensen Riis Thagaard, døbt i Resen kirke 10.10.1779, søn af Jens Jensen Riis og Anne Jensdatter Toftum, båret af Anders Wester i Toftums hustru. Faddere: Michel Tangsgaard, Ane Møller, Jacob Mel Toftum, Michel Tangsgaards hustru og Knud Pedersens datter, død i Thagaard 21.4.1830, begravet i Humlum 27.4.1830.

Efter Ole Jensen Riis Thagaards død blev hun gift 2. gang 13.11.1831 i Humlum kirke med ungkarl Peder Nielsen Ørschou, 38 år. Parret solgte Thagaard i Humlum, der herved gled ud af slægtens eje, og i april 1833 flyttede parret til Gudum sogn, hvor de blev til deres død.

Ole Jensen Riis Thagaard var gårdmand i Thagaard, som han overtog efter svigerfaderen. Parret fik syv børn:

1) Mette Marie Olesdatter Thagaard, født 1810, gift med Ole Christensen Nørgaard

2) Maren Olesdatter Thagaard født 1814

3) Ane Margrethe Olesdatter Thagaard, født 1.9.1816, død 24.11.1816

4) Mads Olesen Thagaard, født 24.12.1817

5) Jeppe Olesen Thagaard, født 12.11.1818, død 16.4.1822

6) Knud Olesen Thagaard, født 16.3.1821

7) Jeppe Olesen Thagaard, født 12.8.1822

8) Jens Olesen Thagaard, født 8.8.1826

1.3.2.1.1. Mette Marie Olesdatter Thagaard, født i Humlum 1810, gift med Ole Christensen Nørgaard.

1.3.2.1.2. Maren Olesdatter Thagaard, født i Thagaard, Humlum sogn, 22.1.1814, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 6.2.1814 med fadderne: Grethe Pedersdatter, gmd. Mads Thagaards hustru, Birthe Jensdatter, gmd. Poul Sørensens hustru i Skanderborg, gmd. Chr. Jensen af Nørrebak, Poul Sørensen af Skanderborg og ungkarl Laust Skou af Humlum.

Maren Olesdatter Thagaard var ved folketællingen 1834, da 21 år og ugift, tjenestepige hos gårdmand Jens Nielsen i Hellerød. Ved skiftedag 1.11.1839 ankom hun fra Sejerslev på Mors til pladsen hos Niels Poulsen Søndergaard, født i Gjettrup 28.6.1786, som søn af strøgodsejer Poul Christensen Korsgaard, Kobberød, og hustru  Anne Cathrine Søndergaard, hjemmedøbt samme dag, fremstillet i Gjettrup kirke 6.8.1786 med fadderne: Jomfru Anne Søndergaards fra Sendrup ved Wiborg, Jomfru Johanne Søndergaards fra Blistrup på Mors, Sr. Wiisti Søndergaard, foged på Landting (gods i Ejsing sogn), Morthen Olesen fra Neessund i Morsøe og Jeppe Christensen fra Søndberg. Han døde i Søndbjerg 2.11.1864. Niels Poulsen Søndergaard var ejer af Søndergaard i Søndbjerg, gift med kusinen Charlotte Lemvigh, og far til fire børn i dette ægteskab. da han i 1840 blev udlagt til far for sin  tjenestepige Maren Olesdatters første barn, Ole Thagaard.

Hun var der ved folketællingen 1840, og 19.10.1843 fødte hun datteren Anne Cathrine Nielsen, igen med Niels Poulsen Søndergaard som far. Ved folketællingen 1845 boede hun, stadig ugift, med titel af binderske, sammen med sine to børn, hos enkemand, daglejer, Laurits Larsen Yde, 64 år, i et hus i Søndbjerg. Af skøde- og panteprotokollen fremgår, at hun mellem 1845 og 1881 har været gift:

Maren Olesdatter, enke efter afdøde husmand Niels Pedersen af Søndbjerg, Sælger og overdrager til tømrer Anders Andersen det mig tilhørende hus, matr.21, Søndbjerg, htk.: 3 fjdk. ½ alb., købesum 1800 kr.

Underskrevet Søndbjerg d.18.juni 1881 Maren Olesdatter Thagaard.

1.3.2.1.2.1. Ole Thagaard, tømrer, navneændring 22.12.1905 fra Ole Pedersen, født i Søndbjerg 15.9.1840, døbt i Søndbjerg kirke 27.9.1840. Tjenestepige i Søndbjerg Præstegaard Inger Marie Nielsdatter bar. Faddere: Gårdmand Peder Dahlgaard, husmand Niels Sørensen, ungkarl Søren Christen Knudsen og tjenestepige Anne Margrethe Knudsdatter alle af Søndbjerg. Død i Hvidbjerg 21.6.1909. Gift i Hvidbjerg kirke 11.1.1861 – med forloverne Peder Christen Hoelgaard og Mikkel Poulsen, begge gårdmænd i Floulev – med  Karen Mikkelsen, født i Floulev, Hvidbjerg sogn, 20.5.1832, som datter af gårdejer Mikkel Poulsen og hustru Maren Poulsdatter, døbt i Hvidbjerg kirke 27.5.1832. Faddere: Peder Poulsen og aftægtsmand Poul Serup (morfaderen), Niels Poulsen af Uglev, pigen Anne Pou1sdatter af Uglev og pigen Karen Poulsdatter af Barslev. Død i Bedsted 3.2.1920.

Ole Thagaard var landmand og tømrer. Ved konfirmationen i Søndbjerg kirke 15.4.1855 er noteret i kirkebogen: »Meget gode Kundskaber, roseværdig Opførsel.« 19.4.1906 købte han en parcel i Floulev, matrikel nr. 17e, Hvidbjerg by, for 500 kr. af handelsgartner Akton Julius Jacobsen.

Ole Thagaards døbenavn ”Pedersen” er øjensynlig grebet ud af luften. Faderen hed Niels, og ingen blandt bedsteforældrene hed Peder.

Parret havde seks børn, hvoraf to førte slægtsnavnet Thagaard videre:

1)      Poul Christian Pedersen, født 8.9.1860.

2) Mikkel Poulsen Thagaard, født 25.7.1863.

3)      Jens Thagaard, født 31.8.1868.

4) Niels Pedersen, født 14.4.1871.

5) Ane Marie Katrine Pedersen, født 23.10.1873.

6) Maren Thagaard Pedersen, født 15.5.1876.

 

1.3.2.1.2.1.1. Poul Christian Pedersen, landmand, født 8.9.1860, gift med Manoa, emigreret fra Floulev til New York, USA 22.7.1891. kontrakt nr. 2215, journal nr. D8991P3715.

1.3.2.1.2.1.2. Mikkel Poulsen Thagaard, skræddermester, navneændring 22.12.1905 fra Mikkel Poulsen Pedersen, født i Floulev 25.7.1863, hjemmedøbt 29.7., fremstillet i Hvidbjerg kirke 27.9.1863, båret af pig en Else Maria Mikkelsen, faddere: Peder Christiansen af Hvidbjerg, husmand Christian Nielsen, Niels Jensen hans kone Maren Olesdatter fra Søndbjerg og andre fra Floulev, død i Thisted 3.7.1956, begravet i Thisted.

Gift 1. 1892 med Maren Svankjær Nielsen, født 24.1.1874 som datter af Lars Peter Svankjær Nielsen. Gift 2. i Hvidbjerg kirke 30.5.1910 med Kirstine Petrine Olesen, født i Dølby, Salling, 27.12.1880, døbt i Dølby 9.1.1881, faddere: Pigen Else Maria Dorthea Jensen af Vester Dølby, pigen Ane Marie Christensdatter smsts., ungkarl Peder Olsen af Wium, Hjerk sogn, ungkarl Jens Nielsen af Vester Dølby, Knud Knudsen ibid., død i Sjørring 20.11.1965, begravet i Thisted. Kirstine Petrine Olesen var datter af indsidder, senere baneformand, Jens Olesen (født i Øster Assels 6.5.1857 som søn af husmand Ole Olesen og hustru Ane Kirstine Pedersdatter, død i Struer 1928) og hustru Jensine Mogensen (født i Lødderup 10.5.1858 som datter at husmand Mogens Peter Jensen og hustru Larsine Marie Nielsdatter , død i Struer 29.6.1930).

Mikkel Thagaard var skræddermester, først i Hurup, fra omkring 1909 i Hvidbjerg og senere i Bedsted. I de to ægteskaber var 13 børn.

 

1.3.2.1.2.1.2.1. Ole Thagaard Pedersen, maskinarbejder, formand ved Santa Fe Railroad, Texas, født i Hurup 7.1.1892, død i Somerville, Texas, USA, 17.12.1981, gift i Brownwood, Texas, 1.9.1916 med Thelma Melton, født i Brownwood 30.8.1898 som datter af Henry og Annie Melton, død i Somerville 5.11.1985.

1.3.2.1.2.1.2.2. Sidsel Marie Thagaard, født i Hurup 2.5. 1893, død i Hvidbjerg 5.6.1969, gift med Anders Christian Møller, ejer af slægtsgården Semb Møllegaard, født i Semb Møllegaard, Hvidbjerg, 25.10.1890 som søn af Christian Møller Larsen og hustru Ane Andersen (se: M. Odgaard: Odgaard Slægterne på Thyholm, 1954), død på Thisted sygehus 3.12.1966.

1.3.2.1.2.1.2.3. Lars Peter Svankjær Thagaard, overporter ved DSB, født i Hurup 3.12.1894, død i Thisted 9.1.1977, gift 1. gang 19.9.1919 i Vestervig kirke med Karoline Christensen, født i Villerup, Vestervig, 24.12.1889 som datter af Judith og Jens Chresten Christensen, død i Thisted 22.4.1941. Han blev gift 2.gang 18.10.1944 med Gudrun Langgaard, født i Idasminde, Skinnerup, 18.8.1909, som datter af gårdejer Poul

 1.3.2.1.2.1.2.4. Carl Michael Thagaard, overporter ved DSB, formand for Socialdemokratiet i Søndbjerg-Odby 1929-30, født i Hurup 20.3.1896, gift i Uldum 7.12.1922 med Poula Johanne Jensine Kirstine Jensen-Pulz, født i Lindemark 22.9.1899 som datter af slagtermester Valdemar Pulz og hustru Jensine Pulz.

 1.3.2.1.2.1.2.5. Signe Sofie Agerholm Thagaard, født i Hurup 29.8.1897, død i Vallerbæk Søndergaard 14.3.1959, gift 17.4.1924 med Niels Madsen, automobilforhandler 1923-38, ejer af Randrup Hovedgaard 1938-46, ejer af Skibstedgaard, Thy og derefter Vallerbæk Søndergaard, født i Rødding ved Skive 13.7.1891 som søn af snedkermester Jens Jespersen Madsen, død i Viby J. 6.6.1981 (Karen Marie Christensen: Optegnelser fra Randrup Gods, I del, Viborg 1961, side 21-22).

1.3.2.1.2.1.2.6. Karen Margrethe Thagaard, født i Hvidbjerg 10.8.1910 1910 (se: Thagaard i 12 generationer, Malling 1986), gift i Bedsted 4.6.1933 med Svend Erik Peter Emil August Jacobsen, ingeniør, fabrikant, Sjørring Maskinfabrik, født i Taarbæk 20.12.1900 som søn af tjener Oscar Hans Theodor Erik Jacobsen og Emilie Augusta Andersen, død i Sjørring 30.9.1979.Svend Jacobsens liv er beskrevet i Jette Thagaard Jacobsen: Ingeniør Jacobsen og Sjørring Maskinfabrik, Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, Thisted 1996.

1.3.2.1.2.1.2.7. Rigmor Thagaard, født i Hvidbjerg 18.1.1912, gift i Bedsted 4.6.1933 med Rikard Noes, grosserer, født i Holstebro 11.1.1907 som søn af lagerforvalter Henrik Peter Noes og hustru Maren Kirstine Orts.

1.3.2.1.2.1.2.8. Aage Thagaard, skrædder, designer, født i Hvidbjerg 12.12.1913, død i Hammerum 26.5.1982, gift i Ikast kirke 31.5.1941 med Minna Elisabeth Jensen, født i Hestlund, Bording, 16.3.1916 som datter af husmand Jens Kristian Jensen og hustru Johanne Martine Henriksen Mejer .

1.3.2.1.2.1.2.9. Svend Thagaard, forretningsfører, født i Hvidbjerg 12.12.1913, gift i Thisted 31.1.1944 med Rigmor Pedersen, frisørmester, født i Tvorup 15.8.1918. som datter af lagerforvalter Niels Marinus Pedersen og hustru Agnes Emilie Poulsen, død

1.3.2.1.2.1.2.10. Jens William Thagaard, manufakturhandler, født i Hvidbjerg 18.7.1915, gift i Bregninge kirke, Taasinge, 20.7.1946 med Oda Kristoffersen, født i Teglgaarden, Rønbjerg ved Ranum, 28.12.1915 som datter at gårdejer Mogens Brix Kristoffersen og hustru Petrea Marie Pedersen. Oda Kristoffersen har datteren Grete Andersen, født 13.1.1942 af 1. ægteskab. Adresse: Ranum

1.3.2.1.2.1.2.11. Marion Svankjær Thagaard, født i Bedsted 9.2.1917, gift i Fredericia 22.12.1940 med Mogens Bendt Hansen, fabrikant, født i Odense 22.12.1915 som søn af typograf Magnus Hansen og Mette Soffie Hansen.

1.3.2.1.2.1.2.12. Nora Thagaard, ekspeditrice, født i Bedsted 30.12.1918, gift i Vissenbjerg 19.3.1960 med Svend Louis Wengel, mejeriingeniør, født i Hammer sogn 1.7.1919 som søn af mejeribestyrer Kristian Kristensen og hustru Alma Wengel

1.3.2.1.2.1.3. Jens Thagaard, navneændring 1905 fra Jens Pedersen, skræddermester, født i Floulev, Hvidbjerg sogn, 31.12.1868, død i Humlum 15.2.1949, begravet i Struer, gift i Struer 30.12.1902 med Kirsten Poulsen, født i Søndbjerg, Hvidbjerg sogn, 12.11.1870, som datter af  Poul Andersen Poulsen og hustru Karen Sørensen (se: Slægtsbog for efterkommere efter Poul Andersen Poulsen, født 1836, boende i Struer, Fredericia 1970), død i Humlum 12.12.1937, begravet i Struer.

1.3.2.1.2.1.3.1. Theodora Thagaard, født i Humlum 16.10.1903, død i Holstebro 4.11.1929, gift i Humlum kirke 23.9.1927 med Axel Birger Bonde Nielsen, lærer ved Handbjerg skole, født i Humlum 4.8.1904 som søn af førstelærer Anton Nielsen og hustru Ane Marie Pedersen.

1.3.2.1.2.1.3.2. Esther Thagaard, født i Humlum 22.1.1905, død i Kolding 3.8.1966, gift i Humlum 23.6.1940 med Marinus Jørgensen, født i Resen 16.4.1897 som søn af gårdejer Laurits Jørgensen og hustru Birthe Frisenborg Jessen, død i København 13.3.1959.

1.3.2.1.2.1.3.3. Henry Thagaard, maskinarbejder, født i Humlum 1.2.1907, ugift, emigreret til Sverige.

1.3.2.1.2.1.3.4. Agnes Thagaard, afdelingsleder på Dianalund, ugift, født i Humlum 13.6.1908.

1.3.2.1.2.1.4. Niels Pedersen, skrædder, født 14.4.1871, emigreret til New York, USA 8.6.1890, kontrakt nr. 1793, journalnr. D8991P1405, gift med Clara.

1.3.2.1.2.1.5. Ane Marie Katrine Pedersen, født 23.10.1873, gift Littlefield, emigreret til USA.

1.3.2.1.2.1.6. Maren Thagaard Pedersen, født 15.5.1876, gift med Harald Hansen, født 10.6.1880, boede i Pandrup.

1.3.2.1.3. Ane Margrethe Olesdatter Thagaard, født i Humlum 1.9.1816, død 24.11.1816.

1.3.2.1.4. Mads Olesen Thagaard, født i Humlum 24.12.1817, gift 1846 med Ane Nielsdatter Hedegaard, Resen, gårdejer St. Hedegaard, 1845-1878

1.3.2.1.5. Jeppe Olesen Thagaard, født i Humlum 12.11.1818, død 16.4.1822

1.3.2.1.6. Knud Olesen Thagaard, født i Humlum 16.3.1821

1.3.2.1.7. Jeppe Olesen Thagaard, født i Humlum 12.8.1822

1.3.2.1.8. Jens Olesen Thagaard, født i Humlum 8.8.1826

1.3.2.2. Maren Madsdatter Thagaard, født i Humlum 1794 død i Humlum 1813, ugift.

 1.3.2.3. Kirsten Madsdatter Thagaard, født i Humlum 1795 gift i Humlum kirke 1814 med Knud Pedersen, Søndbjerg, Thyholm.

1.3.3.1. Hans Christian Moldrup Thagaard, exam. jur., født i Thisted 12.6.1802, død i København (Trinitatis) 25.3.1859, gift i Helligaandskirken i København 23.9.1839 med Katrine Pauline Schütte, født i Store Heddinge 11.4.1807 som datter af krigsassessor Johan Wilhelm Schütte og Karen Buch, død i København 14.2.1874. Hun overlevede manden og boede 1868 Nørrebrogade 68, København,. Hans Chr. Thagaard lærte landvæsen, exam.jur. 4.5.1830, blev ved vielsen kaldt privat fuldmægtig, og var fra 1.10.1839 til1850 foged på Anholt. Herefter flyttede parret til København. (A. Falk-Jensen og H.Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris, 3 bd.København 1955).

1.3.3.1.A. Henrik Peter Thagaard, født i Nim ved Horsens 28.10.1826 som søn af ugift Ane Margrethe Pedersdatter (Anna Margrethe Pedersdatter blev senere gift med Christian Nielsen, Mausing af Sunds sogn.) og udlagt barnefader Hans Thagaard på Ørridslevgaard. Vacc. 25.7.1834 af Districtschirurg Kjær. Fik 5.11.1851 en unavngiven datter i Aabenraa med Ingeborg Kjerstine Asmussen. Ved det følgende bryllup benævnes han ungkarl og tjenestekarl, 27 år: Gift 12. Juni 1853 i Aabenraa med Gretchen Marie Thomsen/Maria Margaretha Thomsen, 15 år, født 15.4.1838 i Bommelund, datter af daglejer Jørgen Peter Thomsen og hustru Maria Margretha Jessen. Vacc. Den 5te juli 1851 af Grauer.

1.3.3.1.A.1. NN Thagaard, født i Aabenraa 5.11.1851(den unavngivne datter er muligvis død ved fødslen)

1.3.3.1.A.2. Hans Thagaard, Født Aabenraa 19. Maj 1853, døbt Aabenraa 12. Juni 1853: uægte søn af Maria Margaretha Thomsen og hendes Trolovede Brudgom Heinrich Peter Thagaard, Tjenestekarl paa Jürgensgaarder Teglværk. Hun er besvangret paa Jürgensgaarder Teglværk og barnet er født sammesteds. NB forældrene bleve samme dag ægteviede.

1.3.3.1.A.3. Marie Margaretha Thagaard, Født Aabenraa 2. Nov 1854, døbt Aabenraa 18. Nov 1854. ægtedatter af dagleier Henrich Peter Thagaard og hustru Maria Margaretha f. Thomsen. Faddere Anne Maria Engelbrecht, Anna Dorothea Veile eller Theile, Rasmus Jensen. Amtsgr.

1.3.3.1.l. Lauritz Wilhelm Moldrup Thagaard, født på Anholt 28.9.1840, død på Anholt 10.11.1847.

1.3.3.1.2. Karen Margrethe Thagaard, født på Anholt 1.4.1842, død på Anholt 7.12.1847. .

1.3.3.1.3. Olivia Dorthea Thagaard, født på Anholt 22.12.1843, lever endnu i 1914, gift med Christian Frederik Andersen, toldbetjent i København, født i København 1837 som søn af fyrbøder i Indenrigsministeriet Lars Andersen og hustru Cecilie Hansen, død 1883.

1.3.3.1.3.1. Cecilie Pauline Thagaard Andersen, født ca. 1870

1.3.3.1.3.2. Hansine Caroline Olivia Thagaard Andersen, født ca. 1872

1.3.3.1.3.3. Henriette Frederikke Thagaard Andersen, født ca. 1873

1.3.3.1.3.4. Wilhelmine Nathalie Thagaard Andersen, født ca. 1875

1.3.3.1.4. Caroline Birgitte Thagaard, født på Anholt 13.5.1847, lever endnu i 1914, gift i København (Holmens) 20.8.1869 med Hans Vilhelm Peter Andersen, exam.jur., bogholder i København, født i København (Garnisons) 19.12.1835 (bror til CFA, gift med 1.3.3.1.3. Olivia Dorthea Thagaard) som søn af fyrbøder i Indenrigsministeriet Lars Andersen og hustru Cecilie Hansen. (A. Falk-Jensen og H.Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris, 3 bd. København 1955).

1.3.3.1.4.1. Emilie Thagaard Andersen, født ca. 1870

1.3.3.1.4.2. Hans Thagaard Andersen, født ca. 1872

1.3.3.1.4.3. Aage Thagaard Andersen, født ca. 1874

1.3.3.1.4.4. Marie Thagaard Andersen, født ca. 1877

1.3.3.1.4.5. Ellen Thagaard Andersen, født ca. 1880

1.3.3.1.4.6. Karen Thagaard Andersen, født ca. 1883

1.3.3.1.5. Hans Christian Moldrup Thagaard, bogbinder, født på Anholt 13.5.1847 (tvilling), død i Christiania 1.2.1899, begravet på Gamle Aker kirkegård, gift i Vor Frelsers kirke i Christiania 11.8.1872 med Diderikke Sophie Jensen, født i Drammen 19.1.1852 som datter af skomager Knud Jensen Bøy og hustru Diderikke Marie Sophie Wenstrøm, død i Oslo 9.3.1935, begravet på Gamle Aker kirkegård. Parrets forslægt og efterkommere beskrives nøje i Leif Nielsen og Finn Kauren: Den dansk-norske slekt Thagaard, Frederikstad 1990. Her nævnes kun efterkommere i Norge, der fører navnet Thagaard.

1.3.3.1.5.1. Pauline Marie Thagaard, født i Christiania 27.8.1872, død i Christiania 1.10.1899, gift 29.11.1899 med Øivind Torolf Henriksen, handelsrejsende, født 22.8.1872, død 9.8.1960. Boede fra 1912 i Stabekk i Bærum. Parret havde 3 børn: I. Hans Øivindsøn Trøim, cand. philol., lektor, født i England 15.3.1900, død i Stabekk 2.10.1980, ugift. II. Grete Trøim Henriksen, født i Christiania 7.9.1901, gift 1. med Hans Hamborg, agent, gift 2. med Johan Hauge, pensionatvært. Begge ægteskaber var barnløse. III. Marit Henriksen, født i Christiania 22.7.1906, gift 11.7.1936 med Erling Fosen, tilskærer, født 4.10.1908, død 8.11.1985. I ægteskabet er to børn.

1.3.3.1.5.2. Aagot Sophie Thagaard, oldfrue, født i Christiania 20.2.1875, død i Christiania 28.2.1925. Aagot Sophie Thagaard, der var ugift, var oldfrue og bestyrerinde på Grand Hotel i Arendal.

1.3.3.1.5.3. Helga Thagaard, født i Christianssund 20.7.1878, død i Christiania 30.9.1880.

1.3.3.1.5.4. Sophie Diderikke Thagaard, født i Christiania 14.2.1880, død i Frederikstad 21.4.1960, gift 16.3.1902 med John Kaurel Simonsen, jernvarehandler, født 7.1.1876, død 25.6.1943. I ægteskabet er syv børn.

1.3.3.1.5.5. Johanne Christiane Thagaard, født i Christiania 28.11.1881, død i Oslo 4.4.1947, gift 11.8.1911 med Sigurd Christensen, engroshandler, født 28.2.1885, død i Oslo 13.12.1973. I ægteskabet er tre børn.

1.3.3.1.5.6. Helga Olivia Thagaard, sygeplejerske, født i Christiania 18.2.1884, død i Battle Lake, Minnesota, 6.9.1955, gift 1909 med Johan Sønju, amerikansk marineofficer, født i Eiker 1874, død 1914. I ægteskabet er 2 børn.

1.3.3.1.5.7. Dorthea Karoline Thagaard, sygeplejerske, født i Christiania 25.3.1886, død på Strømmen 23.3.1960, gift 11.5.1923 med Lars Edvin Nielsen, sekretær ved Norges Statsbaner, medejer af Godscentralen A/S, født 21.11.1890, død 21.7.1972. I ægteskabet er 2 børn.

1.3.3.1.5.8. Hans Christian Moldrup Thagaard, kaptajn, grundlægger af Godscentralen A/S, født i Christiania 23.8.1888, død i Asker 10.6.1957, gift 22.11.1924 med Sigrid Stjernberg, danseskoleejer, født 17.1.1887, død 22.2.1971.

1.3.3.1.5.9. Wilhelm Lauritz Thagaard, cand. oecon. & jur., professor i retsvidenskab, prisdirektør, født i Christiania 31.10.1890, død i Oslo 2.12.1970, gift 5.3.1938 med Aud Holmboe, journalist, født 10.10.1905, død 20.8.1978. Parret har 1 barn:

1.3.3.1.5.10. Signe Helene Thagaard, korrespondent, født i Christiania 14.3.1896, død i Oslo 17.11.1973. Ugift.

1.3.3.2. Peter Emanuel Christian Moldrup Thagaard, sandflugtskommissær, født Thisted ca. 1806, død i Aalborg 18.5.1851, 45 år, gift i Budolfi kirke 28.8.1830/24.9.1830 med Dorthea Kirstine Marie Brinch Heibroch, født i Laurbjerg, Randers, ca. 1809 som datter Peter Heibroch og hustru Dorothea Kirstine Maria Brinch død i Aalborg 6.9.1882, 73 år. Sandflugtskommissær Thagaards arkiv deponeret i Landsarkivet i Viborg, (Thisted Amt B.2. – 103355), der rummer 11 pakker indkomne breve 1800- 1843 og 12 pakker koncepter til klitregnskaber 1800 – 43, stammer både fra Lauritz Thagaard, der blev sandflugtskommissær 1799 og døde 1829 og sønnen Peter Emanuel Christian Moldrup Thagaard, der overtog faderens stilling omkring 1829, måtte standse arbejdet i Thisted 1834 på grund af sygdom og kaldtes pensionist ved sin død i Aalborg 1851.

1.3.3.2.l. Lauritz Thagaard, bogbinder, ugift, født Thisted 1.9.1831, forulykket på en sejltur natten mellem 27. og 28.10.1858, begravet i Thisted 1.3.1859.

1.3.3.2.2. Peter Heibroch Thagaard, skipper, født i Thisted 19.10.1834 – emigreret til Fiji.

1.3.3.2.3. Johanne Margrethe Thagaard, født i Thisted 2.6.1839, gift i Aalborg 11.1.1863 med Ludvig Frederik August Milling, kaptajn, pakhusforvalter i København, født 1836 på Frederikshøj. Parret havde en datter, Kirstine Milling, født 1865 (J. Vahl: Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500, København 1879-86, 1. Del side 23).

1.3.3.2.4. Antoinette Christine Emanuella Thagaard, født i Thisted 14.5.1844 – videre skæbne ukendt.

1.6.1.1. Jens Thagaard Wulff, døbt i Thisted 6.7.1803.

4.1.1.1. Peder Olesen Thagaard, født i Thagaard, Ølby, 1791, død mellem 1845 og 1850, gift med Maren Andersdatter, født i Ydby, Thisted amt, 1787.

Ved folketællingen 1845 boede parret – med de hjemmeboende børn Ole og Mette – i Bruunsgård, Nørlem sogn.

4.1.1.1.1. Ole Pedersen Thagaard, født i Nr. Nissum 1816, boede ved folketællingen 1850, da 33 år, som ugift soldat og skrædder hos gårdmand Laust Christensen og hans familie i Nørlem.

4.1.1.1.2. Mette Pedersen Thagaard, født i Lemvig 1829